Állambiztonság operatív eszközei

A hetvenes-nyolcvanas évek tananyagai már a politikai rendőrség kifinomult eszközeivel ismertették meg a hallgatókat. Az állomány tudatának, mentalitásának fokozatos formálásával a szerv működése is megváltozott. Az állambiztonsági osztályok eddigre már elsődlegesen rendszerkonzerváló feladatokat („az állam politikai rendjének védelme”) láttak el. Az osztályharcos logikával, a társadalom direkt átnevelésének céljával felhagyó diktatúra elnyomó mechanizmusai már nem közvetlenül sértették az állampolgárok jogait. A szabadság kevéssé látványos csorbítása, a megfigyeltek mozgásának kontrollálása közvetetten biztosította a politikai rendőrség céljainak elérését. Az ideologikus érvelés szerint a titkosszolgálati eszközök használatára is csupán a szocialista társadalmi rendszert konspirált módszerekkel támadó ellenséges elemek kényszerítették a szerveket. Az elvi szabályozás szerint ezeket a technikákat csak az ellenség ellen, a törvényesség és „a becsületes állampolgárok érdekeinek sérelme nélkül” lehetett alkalmazni. A hetvenes-nyolcvanas évek tananyagai az ilyen operatív eszközöknek a következő típusait különböztették meg:


 

– nyilvántartások

– környezettanulmányozás

– operatív figyelés

– operatív technikai eszközök

– krimináltechnikai eszközök

– operáció

– K ellenőrzés

– a bomlasztás, lejáratás és elszigetelés módszere

– a hálózat a magyar állambiztonsági szervek tevékenységében

A III Főcsoportfőnökség ügyrendje, 1972  (részlet)
A III Főcsoportfőnökség ügyrendje, 1979  (részlet)
A III/III. Csoportfőnökség ügyrendje, 1972 (részlet)
A Főcsoportfőnökség szervei feladataik teljesítése során jogosultak a szocialista törvényesség elveinek betartásával a vonatkozó jogszabályokon alapuló nyílt és titkos eszközöket, módszereket alkalmazni. Ezek alapvetően a következők:
 1. szervezett titkos együttműködés létesítése magyar és külföldi állampolgárokkal;
 2. konspirált és találkozási lakások szervezése;
 3. figyelés alkalmazása;
 4. konspirált környezettanulmány készítése;
 5. postai küldemények titkos ellenőrzése;
 6. titkos kutatás, előállítás foganatosítása;
 7. operatív technikai eszközök alkalmazása;
 8. operatív nyilvántartások, adattárak vezetése,
 9. büntetőeljárás kezdeményezése és nyomozás folytatása;
 10. magyar, vagy külföldi állampolgárok által elkövetett bűncselekmények, szabálysértések ügyében folyamatba tett, vagy eljárás alá vont ügyeknek állambiztonsági operatív érdekből történő megszüntetése, hasznosítása;
 11. az ellenséges tevékenységet folytató csoportok mélyreható felderítése és tényleges szándékuknak, illetve tevékenységük méreteinek megállapítása, felszámolása érdekében a tevékenység egyes résztvevőinek „visszafordítása”, vonalaikba hálózati úton történő „beépülés”, „játszmák” kezdeményezése;
 12. az ellenség aknamunkájának zavart keltő dezinformációk útján történő akadályozása, felszámolása;
 13. a lakossággal közvetlen kapcsolatban álló fegyveres és polgári szervek, intézmények és objektumaik operatív intézkedés fedése céljából történő felhasználása az ott kialakult szabályok és kötelmek betartásával (kivéve a párt- és társadalmi szerveket);
 14. a BM. szigorúan titkos objektumainak polgári vállalati, vagy intézményi fedéssel való működtetése;
 15. a 7. k) alpontban megjelölt célból az ellenséges csoport, vagy szerv vonalaiba hivatásos állományú beosztottal történő „beépülés”, „játszma” kezdeményezése;
 16. a Főcsoportfőnökség hivatásos állománya egyes tagjainak polgári fedéssel SZT-állományban történő foglalkoztatása;
r) a Főcsoportfőnökség beosztottjainak operatív célból fedőigazolvánnyal és más okmánnyal történő ellátása.
 
 
A Főcsoportfőnökség az alábbi operatív erők, eszközök és módszerek foganatosítására, illetve felhasználására jogosult:
 1. titkos külső figyelést alkalmazni;
 2. titkos környezettanulmányt lefolytatni;
 3. rejtett operatív-technikai lehallgatást és más megfigyelő eszközöket alkalmazni;
 4. krimináltechnikai eszközöket titkosan alkalmazni;
 5. postai küldeményeket titkosan ellenőrizni;
 6. feladataik titkos ellátásához fedőigazolványokat készíteni;
 7. azonosítási eljárásokat titkosan foganatosítani (személyt, tárgyat, nyomot, stb.);
 8. operatív nyilvántartást (adattárat) vezetni;
 9. magyar és külföldi állampolgárok által elkövetett szabálysértések és bűncselekmények nyomozását megszüntetni, illetve a megszüntetést az illetékes hatóságoknál kezdeményezni;
 10. ellenséges csoportok és szervezetek soraiba hálózati úton vagy hivatásos állományú beosztottal rejtetten beépülni, illetve azok egyes tagjait felhasználni az ellenséges tevékenység mélyreható felderítése érdekében;
 11. az ellenséget zavart keltő hírekkel félrevezetni;
 12. titkos vagy leplezett előállítást, kutatást és motozást foganatosítani.
 
A Főcsoportfőnökség az operatív erők, eszközök és módszerek igénybevétele során jogosult továbbá:                                                                                      
 1. magyar és külföldi állampolgárokkal szervezett, titkos kapcsolatot létesíteni és együttműködést fenntartani (hálózat), magyar állampolgárokat hírszerzés végett külföldre telepíteni;
 2. állampolgárokat nyíltan vagy leplezetten meghallgatni;
 3. gazdasági vagy a lakossággal közvetlen kapcsolatban álló más szervek, intézmények, a fegyveres erők és fegyveres testületek tevékenységét, szerveit (helyiségeit) – a párt- és társadalmi szerveket kivéve – felhasználni az operatív intézkedések fedésére az adott szervre vonatkozó kötelmek megtartásával;
 4. a nemzetközi érintkezésben érdekelt állami- és gazdasági szervek rendeltetés szerinti tevékenységének keretei között hírszerzést folytatni, hírszerzőket, csoportokat (rezidentúrákat) szervezni és foglalkoztatni;
 5. tevékenységük titkosságának biztosítására hivatásos állományúakat és szolgálati épületeiket polgári fedéssel foglalkoztatni, illetve működtetni;
 6. rejtett módon külföldön, külföldi szervek és személyek fedésével hírszerzőt, illetve csoportot szervezni és foglalkoztatni;
 7. feladatukhoz irattári, levéltári, nyilvántartási adatokat összegyűjteni.
A Csoportfőnökség feladatának teljesítése során jogosult a szocialista törvényesség elveinek betartásával, a vonatkozó jogszabályokon alapuló nyílt és titkos eszközöket, módszereket alkalmazni. Ezek alapvetően a következők:                                                                      
 1. a magyar és külföldi állampolgárokkal titkos együttműködés létesítése, azok beszervezése (külföldi állampolgárok beszervezését az illetékes szakterületekkel szoros együttműködésben valósítja meg);
 2. konspirált és találkozási lakások szervezése;
 3. külső figyelés alkalmazása;
 4. környezettanulmány készítése;
 5. postai küldemények titkos ellenőrzése;
 6. titkos házkutatás, előállítás foganatosítása;
 7. operatív-technikai eszközök alkalmazása;
 8. operatív nyilvántartások, adattárak vezetése;
 9. bizalmas nyomozás folytatása és büntetőeljárás kezdeményezése;
 10. a lakossággal közvetlen kapcsolatban álló fegyveres és polgári szervek, intézmények és objektumaik (kivéve a párt- és társadalmi szervek objektumait) operatív intézkedés fedése céljából történő felhasználása az ott kialakult szabályok és kötelmek betartásával;
 11. polgári személyek SZT-állományban való foglalkoztatása, a Csoportfőnökség hivatásos állományának ellátása fedőigazolvánnyal és más okmánnyal;
 12. magyar, vagy külföldi állampolgárok által elkövetett bűncselekmények, szabálysértések miatt folyamatba tett büntető-, vagy szabálysértési eljárás operatív érdekből történő megszüntetése, hasznosítása;
 13. aktív intézkedések végrehajtása, amelyek hatásukban keresztezik és dezorganizálják az ellenséges erők aknamunkáját.