Postai küldemények ("K") ellenőrzése

A postai küldemények operatív „K” ellenőrzése az állambiztonsági és bűnügyi munka egyik legszélesebb körben alkalmazott, titkos nyomozati (operatív) eszköze volt. Elsősorban bizalmas nyomozás alatt álló személyek, szervezetek ellenséges tevékenységének, kapcsolatainak felderítésére, valamint operatív és jogi erejűvé tehető bizonyítékok beszerzésére használták.

A postai forgalom átfogó ellenőrzését az állambiztonsági tankönyvek[1] a következő célokkal indokolták:

– megakadályozni hogy a postai forgalmat ellenséges célokra használják fel;

– segíteni a bizalmas nyomozás alatt álló személyek ellenséges, bűnöző tevékenységének felderítést, bizonyítását;

– információkat szerezni, ellenséges tevékenységre utalóan jelzéseket, adatokat szolgáltatni;

– hozzájárulni az állam- és szolgálati titkok fokozottabb védelméhez, a különböző katonai objektumok és hadgyakorlatok operatív biztosításához, a rendkívüli eseményekért felelős személyek megállapításához.

Az operatív eszköz használatának részleteit az ET 1974. évi 17. sz. tvr., illetve az MT 39/1974. (november 1.) sz. rendelete alapján a rendőrségről hozott 6000/1975. (június 2.) MT határozat és az MT elnökhelyettesének 1/1975. sz. utasítása (1975. július 2.), miniszteri szinten pedig a 0019/1970. BM-parancs[2] szabályozták.

Ezek alapján az operatív szervek által meghatározott személyek, csoportok, szervezetek, objektumok postai küldeményeit szoros ellenőrzés alá vonhatták. Továbbá kivonhatták a postai forgalomból az ellenséges központok, szervezetek vagy személyek által terjesztett propagandaanyagokat, illetve a hálózati operatív szervek kezdeményezésére kutatómunkát végezhettek a postai forgalmat ellenséges tevékenység folytatására használó személyek, szervek, objektumok felderítésére.

 

[1] Az állambizotnsági operatív munka alapjai, III. kötet, 3–27. o.

 

[2] ÁBTL 4.2. Parancsgyűjtemény 8. doboz.

A „K” ellenőrzésnek két alapvető módja volt: a szoros ellenőrzés és a kutatómunka. Előbbit bizalmas nyomozás, előzetes ellenőrzés esetén (ha a bűncselekményre utaló információ is „K” ellenőrzéssel került felszínre), rendkívüli esemény gyanúja kapcsán, ellenséges szervezetek központjaiban, fedőszerveiben, vagy a budapesti külképviseleten dolgozók kapcsolatainak megállapítására, súlyos köztörvényes bűncselekmények gyanújának ellenőrzésére, valamint beszervezési jelölt tanulmányozására, hálózati személy ellenőrzésére használhatták. Elrendeléséhez a III. Főcsoportfőnökségen osztályvezetői szintű hozzájárulás volt szükséges, a megyékben a főkapitányok és állambiztonsági helyetteseik adhattak engedélyt.

Fontos elvként szolgált, hogy a tevékenységnek szorosan kellett épülnie a postai forgalom rendszerére, a küldemények szállítását nem lehetett elterelni. Más operatív úton szerzett információhoz hasonlóan az így megszerzett adatokat is csak megfelelő fedéssel használhatták fel. A 008/1966. miniszteri parancs alapján az MSZMP KB és az MT hatáskörébe tartozó vezetők, valamint a párt- és kormányszervek objektumainak postai küldeményeit tilos volt ellenőrizni.

Levélellenőrzés a gyakorlatban

 

A postai ellenőrzés a korábbi erőforrásokat és tapasztalatot hasznosítva, gyakorlatilag a „felszabadulással” egyidejűleg indult meg. A rivális szervezetek közül  kezdetben a HM Katonapolitikai Osztálya volt sikeresebb. 1945. április-május folyamán ugyanis sikerült felderíteniük és aktivizálniuk az ezzel foglalkozó volt VKF–2-es ügynökhálózatot. Péter Gábor politikai rendőrsége csupán októberben kezdte meg a rendszeres levélellenőrzési munkát.[1] A postai küldemények ellenőrzése a későbbiekben az ÁVO XII. Osztályának, majd az ÁVH III/2. Osztályának feladatkörébe tartozott. Ezt a feladatot jórészt női alkalmazottak teljesítették. A levélellenőrzések számának alakulásáról egy 1956-os jelentés tájékoztat: A rendszeresen, operatív céllal ellenőrzött címek száma 1954-ben 4000-et, 1955-ben 3400-at, 1956-ban 2400-at tett ki. Alkalomszerűen 1953-ban 17 760, 1954-ben 25 810, 1955-ben, 29 190, 1956 első felében 61 000 címet ellenőriztek.

A postai ellenőrzések a későbbiekben is a szolgálatok alapvető tevékenységéhez tartoztak. A kutatók rendelkezésére álló V és O dossziék nagy számban tartalmaznak az állambiztonság által lemásolt leveleket. A szúrópróba szerű ellenőrzések alkalmazásával a társadalom jelentős része szembesülhetett. A külföldön élő rokonokkal rendelkező magyar állampolgárok tapasztalata a 60-as, 70-es évekből, hogy a külföldről érkező levelek, küldemények „sérülten” érkeztek meg címükre és ezen sokszor az sem változtatott, ha valaki fedőcímen kísérelt meg másokkal levelezni. A K-ellenőrzés alkalmával ugyanis a feladó és a címzett nevét egyaránt figyelték, a levélfelbontást csak úgy lehetett kikerülni ha mind a címzett, mind a feladó álnéven és álcímen levelezett.[2]

A hatvanas évek elején erőteljesen megugrott a nemzetközi levélforgalom. 1963-ban már 19 millió volt az országba beérkező és kimenő levelek száma (egyharmaddal több mint az előző évben). A kapitalista országok levélforgalmának ekkor 1,4%-át ellenőrizték. 75 000 küldeményt koboztak el, 33 000 befelé jövőt ellenséges propaganda miatt, 42 000 külföldre tartót pedig, külföldi szervezetekhez intézet segítségkérések miatt.

1964-ben a postai forgalomból 11 000 db magyar és idegen nyelvű emigráns sajtóterméket emeltek ki. Ezek 60%-a egyházi jellegű volt. A levélellenőrzésen emellett pontosan le lehetett mérni a külföldi rádióadók „fellazító” hatását. Míg 1962-ben csak 2400 db SZER-nek címzett levélről tudtak, addig 1965-ben ez a szám már 18 550 db-ra növekedett és hasonlóan nőtt a BBC felé irányuló postaforgalom is.[3]

 

[1] Okváth 81. o.

[2] ÁBTL 1.11.1 Jelentés a Heves megyei RFK ÁB szervénél 1981. évben tartott komplex ellenőrzés által feltárt hiányosságok megszüntetésére tett intézkedések végrehajtásának helyzetéről. Csivincsik János ezredes, RFK ÁB helyettes.

[3] Trezor II., 294. o.