Parázs a hamu alattMagyar cserkészet a kommunizmusban

Ajánlott bibliográfia

Egyéb bibliográfia

Tíz év. A liliomos lobogó alatt. A Budai Izraelita Hitközség „Vörösmarty” cserkészcsapatának története,

Interjú Bak M. Jánossal,

Leírás szövege leírás szövege leírás szövege leírás szövege leírás szövege leírás szövege leírás szövege leírás szövege leírás szövege leírás szövege leírás szövege leírás szövege leírás szövege leírás szövege leírás szövege leírás szövege leírás szövege leírás szövege leírás szövege leírás szövege leírás szövege leírás szövege leírás szövege leírás szövege leírás szövege leírás szövege leírás szövege leírás szövege leírás szövege

 

Rébay Magdolna

Parázs a hamu alatt. (1947)–1952–1965,

Vöröskeresztes zászló alatt. Teológusok a mentőszolgálatban

Az Óperenciás tengeren túl. Magyar identitás a diaszpórában

A magyar pálos katakombacserkészet

Tizenkét lipótvárosi berzsenyista családja. Emlékek, emlékezések,

Kanadai magyarok, Gondolat

Regnum Marianum

A magyar katolikus püspöki kar tanácskozásai 1949–1965 között. Dokumentumok, I–II. 1949–1965

Állam, egyházak, vallásgyakorlás Magyarországon 1790–2005

Az internálás és kitelepítés dokumentumai a Történeti Levéltárban

Váci egyházmegyei almanach

Jezsuiták a diktatúrában.

A baranyai szervezett turistaság, természetjárás története és a magyar szervezett turistaság,

Hálózatok harca

Ellenálló szeminaristák

A magyarországi cserkészet története

A magyarországi cserkészet története

A magyar emigráció életrajza I., 1945–1985

Forradalom az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 1956-ban

A ciszterci rend története Magyarországon 1945 után. A Ciszterci Rend Zirci Apátsága 1945 és 1981 között

Szülőhazám, Európa

Bencések a kommunista diktatúra szorításában. Pálfy Aurél munkássága és elítélése

Pógyor István, in Keresztény közéleti személyiségek a XX. században,

Így vagy sehogy. Fejezetek a Regnum Marianum életéből

A Regnum Marianum története

Bulányi György füveskönyve

Titkos püspökszentelés(ek) Magyarországon 1960 őszén. Az első Regnum-per helye a magyar

Ötvenhat lelke

A magyarországi bencés kongregáció birtokainak gazdasági szervezete és irányítása (1848–1949)

Túlélés – együttműködés – ellenállás. A katolikus egyház stratégiái a „népi demokráciákban”,

Ige az igában. Dr. Gegus Ernő önéletírása

Politics in Eastern Europe 1945–1992

Ávósok az „indián” ösvényen

A magyar cserkészet története 1910–1948,

Kádár János, a jó elvtárs?

Egyház, sok rendszer és történelmi idő

Ha tied az ÁVO, tied a hatalom…

A Rákosi-korszak

A bakancsos forradalom

A magyar katolikusok szenvedései 1944–1989

A K.I.O.E. magyar, katolikus, munkásifjú-mozgalom története 1920–1948,

Ki volt Ikvay László? A magyar munkásifjú mozgalom főtitkárának életrajza,

Kik voltak, mit akartak?

50 éve vannak nagyvelegi táborok. Interjú Sztruhár Andrással:

Kádár János politikai életrajza

A pécsi-baranyai cserkészmozgalom története 1948–1989

A magyar cserkészet rövid története (1912–1988)

A pécsi-baranyai cserkészmozgalom története 1948–1989

Sziklatábor. A magyaror- szági katakombacserkészet története. Visszaemlékezések és dokumentumok (1945–)1948–1988

Polgári ellenzéki pártok Magyarországon, 1944–1949

A „fekete hollók” összeesküvése

A „reakció” letörése és az együttműködő vonal újjászervezése a Magyarországi Református és Evangélikus Egyházban 1956 után

Almanach. 1912–2012. MCSSZ II. kerület

A Történeti Levéltár könyvtára

Bolyki János

A Belügyminisztérium Kollégiumának ülései 1953–1956. 1. kötet. Az 1953. július 28. és az 1954. június 22. közötti ülések.

Dokumentumok Grősz József kalocsai érsek hagyatékából 1956–1957

Búvópatakok

A „református reakció” az állambiztonsági iratokban (1956–1967)

„Még a gondolatot is halálra ítélnék…” Egy református per 1951-ből,

Az egyházpolitika és a református egyház a forradalmat követő évtized egyházi pereinek tükrében

Református ébredés Budapesten

Hogyan üldözzünk egyházakat? Állambiztonsági tankönyv tartótiszteknek,

Állambiztonság 1956–1990

Pógyor István és Dr. Teleki László gróf a KIE mártírsorsú vezetői. Dokumentumok és visszaemlékezések.

„Oszd meg és uralkodj!”. A pártállam és az egyházak

Értetek és miattatok

Cserkész-világtalálkozó – 1947, Moisson

A Pannonhalmi Szent Benedek-Rend névtára 1802–1986

Koncentrált támadás a „hallgató egyház” ellen

„Esztergályos” Bogár Károly a történelem országútján

Természetjárások a győri Czuczor Gergely bencés gimnáziumban 1960–1966 és a pannonhalmi bencés gimnáziumban 1968–1979 között

A magyar cserkészet az emigrációban 1945 és 1956 között

Szétszórt árvalányhaj. A külföldi magyar cserkészet 50 éve. Emlékkönyv Bodnár Gábor 75. születésnapjára

„Devictus vincit”

Végállomás. Recsk, a katolikus egyetemi ifjúsági mozgalom történetéből (1945–1948)

HÁLÓ 2. Dokumentumok és Tanulmányok a Magyarországi Evangélikus Egyház és az állambiztonság

Bogár Károly-interjú

Politikai rendőrség a Rákosi-korszakban.

Belügyi információs jelentések, 1964–1990

Napi Operatív Információs Jelentések, 1979-89

Magyarország a két világháború korában 1914–1945

Nevelési módszerek az 1950-es évek Pilis cserkészcsapatában

„Egy nagy jó érdekében…” Illegális tevékenység a győri egyházmegyében az 1956-os forradalom után.

Elszigeteltség és a szabadulás kérdőjelei. Polgár Vilmos küzdelme a politikai rendőrség szorításában a pártállami diktatúra idején, in Collectanea Sancti Martini, A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője I.

Iratok a Történeti Hivatalban. Vázlat a volt állambiztonsági szervek iratanyagának irattani feltárásához

A Magyar Cserkészfiúk Szövetsége és az úttörőmozgalom „egyesülése” 1948-ban

Neveléstörténet

Ki volt Kádár? Harag és részrehajlás nélkül a Kádár életútról

Bevezetés a kádárizmusba

A magyarországi fordulatok és a szovjet politika, 1944–1948

Ötvenhat után

Válogatott beszédek és cikkek

Kósa László

Az Isten vándora

Magyarország története a XX. században,

Emlékek az 1943–1961 közötti időszakból

Egy katolikus főpap vívódásai. Hamvas Endre csanádi püspök és az államhatalom, 1961–1964

Megújulás – szabadulás – megszólalás – megtorlás. Egyházak a forradalomban

Badalik Bertalan püspöki jogkörének megvonása és internálása

Gúzsba kötve. A kulturális elit és a hatalom

Magyar katolikus egyház 1956,

Magyarország és a Vatikán. Egyházpolitika a hatvanas években

Forradalom és megtorlás a Budapesti Orvostudományi Egyetemen, 1956-1957

Az 1956-os forradalom és a katolikus egyház

Akit az államvédelem szöktetett ki Nyugatra. In uő: Piarista eszmék és sorsok a 20. századból.

Akit az államvédelem szöktetett ki Nyugatra

Clevelandben még élnek magyarok?

Elhallgatott múlt. A pártállam és a belügy. A politikai rendőrség működése Magyarországon 1956–1990

A származási megkülönböztetés megszüntetése 1962–1963

A fővárosi egyetemistákat ért megtorlás 1956 után

Hívatás és küldetés

Halálra szántak, mégis élünk! Egyházüldözés 1945–1990 és az ügynökkérdés,

A kisközösségek a diktatúra idején

A vallásosság mint az elitbe kerülés ellenpólusa a Kádár-korszakban

Zárt irattár a zárt irattárban

A Magyar Bencés Kongregáció története 1916–1996, in Mons Sacer 996–1996 II.

A bencés iskolák államosítása

Hálózatok a cserkészetben – cserkészhálózatok.

Szentimrevárosi ifjúsági mozgalmak

Az állambiztonság hálózaton kívüli információszerző technikái

Hálózatok, hálózatépítés az egyházakon belül a Kádár-korszakban

Állambiztonság és egyházak

Egyházak az állambiztonsági dokumentumokban

Csak az igazat, a tiszta igazat. Ünnepi kötet a 80 éves Szesztay András tiszteletére

Parázs a hamu alattMagyar cserkészet a kommunizmusban